Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen„GDPR“)

 1. Správce osobních údajů:
  Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů
  jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Hazdra Ph.D., ředitel
  se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3,
  IČ: 75112779,
  korespondenční adresa: Winstona Churchilla, 1800/2, 130 00 Praha 3,
  elektronická adresa (e-podatelna): podatelna@ustrcr.cz
  ID datové schránky: dbzaa4r
  Web: www.ustrcr.cz
  (dále jen „Ústav“).
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Monika Jurášová, tel: +420 221 008 312, email: DPO@ustrcr.cz.

 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výzkumu a dalšího vývoje aplikace Historylab provozované na webových stránkách testlab4.felk.cvut.cz, testlab.felk.cvut.cz a historylab.cz v rámci projektu Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR (dále jen „Projekt“)

 4. Ústav zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:
  1. uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb – online cvičení aplikace Historylab.

  2. veřejný zájem.

 5. Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, email, místo studia/pracoviště (školy)

 6. Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny:
  1. osoby podílející se na řešení Projektu v rámci plnění svých povinností vyplývajících jim z Projektu;

  2. další instituce spolupracující na Projektu, a to:
   • Pedagogická fakulta UK;

   • Antikomplex, z.s.;

   • Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.,

   • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.

 7. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů, a to po dobu trvání Projektu a dále v potřebném rozsahu po dobu nutnou k výzkumu a dalšímu vývoji aplikace Historylab.

 8. Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) jsou zpracovávány pouze pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

 9. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou pravidelně kontrolována případná slabá místa, a zároveň vyhodnocovány incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

 10. Ústav prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a zároveň prohlašuje, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 11. Za podmínek stanovených GDPR Vám náleží zejména následující práva:
  1. právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

  2. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

  3. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;

  4. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 12. Poučení o neposkytnutí osobních údajů: Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.